Zásady zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povolujete společnosti ONYX Vision, s.r.o. , se sídlem Na Nivách 188, Liberec 15, 460 15, IČ: 07259271, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41960 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje: Emailová adresa, IP adresa, Fotografie pořízené skrze konfigurátor ONYX.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí služeb online konfigurátoru a navazujících služeb. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 5 let.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování konfigurátoru (TouchWARE, s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním konfigurátoru, zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte 

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.7.2020.